سامانه دفتر توانمندسازی و آموزش‌های کاربردی

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی

خوش آمدید

معرفی دفتر

امروزه سازمان ها به افرادی نیازمندند که مشکل گشا، مبتکر و توانمند باشند و با به کارگیری توانایی های خود بتوانند موجبات بقای سازمان در محیط رقابتی سالم را فراهم آورند، اطمینان امروز و موفقیت فردای سازمان ها بیشتر به استعداد و ادراک کارکنان شان وابسته است. کارکنان توانمندی که قادر باشند در درون تیم های کاری خودگردان ایفای نقش نموده و وظایف خود را به انجام رسانند؛ موجب افزایش کارایی در یک سازمان خواهند شد و سازمان قادر به پیشرفت و دستیابی به موفقیت های شغلی بالا می شود. تاکید سازمان ها بر این امر موجب ارائه چهره جدیدی از سازمان توانمندساز شده است. توانمندسازی یک حرکت دائمی و اهمیت آن همواره رو به افزایش است. توانمند سازی اساس توسعه و کسب و کار امروز است و همگام با تغییرات اجتماعی، دستاوردهای تکنولوژیک و تقاضاهای محیط رقابتی در حال پیشرفت است.
چالش های محیط عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات جامعه و ضرورت انعطاف پذیری، سازمان را در جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. بدین سبب بسیاری از سازمان ها راه حل را اجرای برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای آموزش های لازم ضمن خدمت در جهت اصلاح متغیرهای موثر بر احساس افراد، زمینه لازم برای پرورش کارکنان را فراهم نمایند. تا باعث توانایی خود مدیری، تفکر انتقادی، مهارت های برقراری ارتباط، قابلیت یادگیری دو جانبه، تصمیم گیری و انعطاف پذیری می شود. در این حرکت هم مدیریت هم کارکنان برای پرورش این شایستگی ها مسئولیت متقابل دارند. افراد و گروه ها باید بکوشند تا دانش و آگاهی خود را پرورش دهند. مدیریت نیز باید با فراهم نمودن آموزش های لازم، کارکنان را حمایت نمایند تا بتوانند مهارت های توانمندسازی را در وجود خویش بپرورانند.

پیام مدیرکل

آخرین اخبار